Qualitat

Qualitat

A Ferrallats Empordà apostem per un producte de qualitat. És per això, que disposem de la Certificació AW de qualitat de producte. La Marca AW disposa de reconeixement oficial per el Ministeri de Foment i està acreditada per la entitat nacional de certificació (ENAC).


La Certificació AW de qualitat de producte acredita que la nostra empresa Ferrallats Empordà, SL ofereix un producte que compleix amb la “Instrucció de Formigó Estructural”, la vigent EHE-08.


A part, la certificació acredita que tenim una implementació eficaç del sistema de gestió incloent l’autocontrol de les nostres matèries primeres i del producte final.
Ferrallats Empordà treballa amb acer de fabricants nacionals els quals tenen un segell de qualitat reconegut per el ministeri de foment amb la finalitat que compleixi amb els requisits de qualitat que ens exigeixen.

Així doncs, a Ferrallats Empordà estem en disposició d’oferir-li una ferralla que entre d’altres, li permet beneficiar-se de les següents avantatges:

Exempció de realitzar assaigs d’obra:
Nosaltres realitzem assaigs de la ferralla dins el nostre procés d’autocontrol continu, a més, la direcció facultativa pot determinar que no són necessaris els assaigs de control experimental definits en la EHE-08, podent realitzar-se la recepció a l’obra sense cap comprovació mitjançant assaigs addicionals, sinó simplement un control de la documentació que aportem amb el consegüent estalvi de temps i costos econòmics. (Punt recollit a l’article 88.5.6 de la EHE-08).

Reducció del coeficient de seguretat:
Segons s’indica a l’article 15.3.1 de la EHE-08 la Ferralla amb distintiu de qualitat oficialment reconegut permet l’accés a la reducció del coeficient parcial de seguretat del acer fins a 1,10.

En els següents enllaços hi trobareu informació addicional que acredita la nostra qualitat de producte:
Té avantatges confiar en una Ferralla amb distintiu de qualitat?
Que diferencia a una Ferralla amb possessió de distintiu de Qualitat d’una altra que no el tingui?


CERTIFICAT AW